[t001_01_main.tpl.php]

Sorry, je moet je browser updaten.

Je gebruikt een verouderde versie van je browser. Update je even? Dan kan je onze site vlot bezoeken.

www.browsehappy.com
[p030_50_faqpage]

Veelgestelde vragen

1
Waarom kiest de Vlaamse Regering voor de Oosterweelverbinding als tracé voor een derde Scheldekruising?

Omdat de Vlaamse Regering, in overleg met de stad Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen, op basis van verschillende studies vaststelde dat het Oosterweel-tracé het beste aansluit bij de doelstellingen van het Masterplan 2020. Deze doelstellingen zijn een betere mobiliteit, een hogere verkeersveiligheid en een betere leefbaarheid in de stad en de ruime Antwerpse regio.

Voor hun keuze baseerden de verschillende partijen zich op de resultaten van een plan-milieueffectenrapport, een maatschappelijke kosten-batenanalyse, een ruimtelijk veiligheidsrapport, een tunnelveiligheidsrapport en een verkeersveiligheidsrapport. In deze studies werden de Oosterweelverbinding en vier alternatieven in detail bestudeerd en met elkaar vergeleken.

Op basis van het Plan MER en de andere studies, werden verfijningen aan het Oosterweeltracé toegevoegd. Zo koos de regering bijvoorbeeld voor een ondertunneling van de Ring onder het Albertkanaal in plaats van voor een brug.

Download het persbericht van de Vlaamse Regering (in PDF) >
Download de brochure over de Oosterweelverbinding (in PDF) >
Lees meer over het Masterplan 2020 >

2
Houdt het plan van de Oosterweelverbinding rekening met stedelijke ontwikkeling?

De Oosterweelverbinding kadert binnen het Masterplan 2020. Met dit plan wil de Vlaamse Regering zorgen voor een betere mobiliteit, een hogere verkeersveiligheid, en een betere leefbaarheid in de stad en de ruime Antwerpse regio.

Lees meer over het Masterplan 2020 >

Bij het ontwerpen van het Oosterweel-tracé wordt daarom maximaal rekening gehouden met stedelijke ontwikkeling en het inpassen van de toekomstige weginfrastructuur in het landschap. Een paar voorbeelden:

 • De knooppunten op de linkeroever worden compacter ingericht.
 • De Charles De Costerlaan wordt een fiets- en wandelboulevard.
 • De versnipperde groengebieden op de linkeroever worden met elkaar verbonden door ecoducten, ecotunnels, beekjes, fiets- en wandelpaden.
 • 9 km nieuwe fietspaden verbinden Zwijndrecht, Linkeroever en de nieuwe Scheldetunnel.
 • Er wordt een fiets- en voetgangerstunnel voorzien in de nieuwe Scheldetunnel.
 • De Oosterweelknoop wordt verzonken aangelegd en ingebed in de omgeving met nieuwe fiets- en voetpaden.
 • Het viaduct van Merksem wordt afgebroken.
 • Er komt een overkapping ter hoogte van Sportpaleis met ruimte voor een nieuw stedelijk plein.
 • De tunnel onder het Albertkanaal wordt verlengd in zuidelijke richting zodat er een nieuwe vrije ruimte ontstaat ter grootte van bijna 10 hectare.
 • Het Ringfietspad wordt heraangelegd in park ’t Schijntje en doorgetrokken tot aan de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal.
 • De IJzerlaanbrug wordt vervangen door een fiets- en wandelbrug ter hoogte van de IJzerlaan en de Ingenieur Menneslaan in Merksem.
 • De Oosterweelverbinding kan overkapt worden. Voor een volledige overkapping is het noodzakelijk dat een aangepaste omzetting van de 10-secondenregel van de Europese tunnelrichtlijn gehanteerd wordt door de Belgische wetgever.
3
Kan de Oosterweelverbinding overkapt worden?

Het plan voor de Oosterweelverbinding houdt rekening met een toekomstige overkapping van de Ring op het projectgebied.

Het viaduct van Merksem wordt afgebroken en de R1 wordt in een sleuf gelegd. Deze wordt zo gebouwd dat ze later kan overkapt worden. Zo worden de muren dikker gebouwd zodat ze later een dak kunnen dragen en wordt er extra ruimte voorzien voor toekomstige vluchtgangen.

De sleuf waarin de R1 zal liggen, wordt in de Oosterweelplannen al op twee plaatsen overkapt. Aan het Sportpaleis, waar bovenop de Ring een groot stedelijk plein komt. En van de zuidzijde van het Albertkanaal tot aan de noordelijke kop van het Lobroekdok. Hier ontstaat er een nieuw gebied van bijna 10 hectare dat ruimte biedt voor groen of nieuwe stedelijke ontwikkeling. Ook de Hollandse Knoop – het nieuwe aansluitingspunt aan Schijnpoort - kan volledig overkapt worden. Voorwaarde daarbij is dat een aangepaste omzetting van de 10-secondenregel van de Europese tunnelrichtlijn gehanteerd wordt door de Belgische wetgever. Deze voorwaarde geldt evenwel voor elke plan waarbij de R1 overkapt wordt.

De bouw van de Oosterweelverbinding brengt een volledige of gedeeltelijke overkapping van de Ring dus op geen enkele manier in het gedrang.

Ook de Hollandse knoop kan volledig overkapt worden (simulatiebeeld door RoTS)

Sinds januari 2016 voeren intendant Alexander D'Hooghe en zijn team van specialisten onderzoek naar de haalbaarheid van de overkapping van de Antwerpse Ring. Ze doen dit in opdracht van de Vlaamse Regering.

Samen zullen ze alle studies rond de overkapping van de Antwerpse Ring bundelen en verder onderzoeken. Op basis hiervan zal de intendant projecten voorstellen die de leefbaarheid en stedelijke kwaliteit van de omgeving rond de Antwerpse Ring moeten verhogen, zoals overkappingen. Uit deze voorstellen selecteert het beleid enkele prioritaire projecten. Vervolgens zal de intendant de realisatie van deze projecten helpen coördineren. De Vlaamse Regering stelt hierbij uitdrukkelijk de ambitie voorop om, vertrekkende van de Oosterweelverbinding, een overkapping van de volledige Ring te realiseren.

4
Wat is de opdracht van de intendant?

Begin 2015 besloot de Vlaamse Regering om een externe intendant aan te stellen. In de zomer schreef ze hiervoor een bestek uit. Vijf kandidaten werden weerhouden voor de selectieronde. Op 27 november 2015 maakte de Vlaamse Regering een finale keuze voor Alexander D'Hooghe. Na een juridische standstill-periode van 15 dagen werd, op 16 december 2015, de opdracht van intendant officieel toegewezen aan architect en professor Alexander D'Hooghe. 

D'Hooghe zal als intendant een team van verschillende specialisten leiden. Samen zullen ze vanaf januari 2016, in opdracht van de Vlaamse Regering, alle studies rond de overkapping van de Antwerpse Ring bundelen en verder onderzoeken. Ze willen dit doen met zoveel mogelijk inbreng van professionelen, overheden, burgerbewegingen en individuen. Zo kunnen bewoners en bezoekers van de stad Antwerpen hun mening geven via www.overdering.be door suggesties te geven op een interactieve kaart.  

Op basis hiervan zal de intendant projecten voorstellen die de leefbaarheid en stedelijke kwaliteit van de omgeving rond de Antwerpse Ring moeten verhogen, zoals overkappingen. 

Uit deze voorstellen selecteert het beleid enkele prioritaire projecten. Vervolgens zal de intendant de realisatie van deze projecten helpen coördineren. De Vlaamse Regering stelt hierbij uitdrukkelijk de ambitie voorop om, vertrekkende van de Oosterweelverbinding, een overkapping van de volledige Ring te realiseren.

5
Hoe verhoogt de Oosterweelverbinding de verkeersveiligheid?

De Antwerpse Ring zit vandaag muurvast door ongevallen en files. Oorzaak daarvan is een te hoge verkeersdrukte en ondermaatse infrastructuur als te krappe bochten, te steile hellingen en slecht aangesloten op- en afritten. De Oosterweelverbinding zorgt in de eerste plaats voor een vlottere doorstroming en spreiding van het verkeer op de Ring. Daarnaast worden een aantal gevaarlijke situaties weggewerkt door de aanleg van nieuwe op- en afritten, zachtere bochten en hellingen. Gevolg: minder ongevallen en minder files.

Lees meer over de voordelen op vlak van verkeersveiligheid >

6
Welke impact heeft de Oosterweelverbinding op de luchtkwaliteit?

Alle studies wijzen uit dat het verkeer rond Antwerpen zal toenemen. Toch zorgt de nieuwe Oosterweelverbinding voor een betere luchtkwaliteit. Vooral op de zuidelijke Ring zal dat merkbaar zijn, omdat er minder verkeer door de Kennedytunnel komt. Omdat er meer verkeer naar het noorden wordt geleid, zetten we daar extra in op maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo worden bijvoorbeeld de uitlaatgassen aan de tunnelmonden opgevangen.

Lees meer over de andere voordelen op vlak van leefbaarheid >

7
Wat zijn de maatregelen tegen luchtverontreiniging?

Het plan-milieueffectenrapport heeft aangetoond en opgelegd dat de negatieve effecten op vlak van luchtkwaliteit aan tunnelmonden beperkt moeten worden. Uit internationale studies is gebleken dat de vervuilde lucht best met een schouw in de hogere luchtlagen wordt gebracht zodat er geen direct effect is naar mens en milieu. Dit kan door de lucht die doorheen de tunnel stroomt aan de tunnelmonden op te vangen door middel van een afzuiging, vergelijkbaar met een dampkap maar dan op veel grotere schaal.

De exacte inplanting en afmeting van deze schouwen/schoorstenen zal onderzocht worden in de lopende project-MER procedure voor de Oosterweelverbinding, die sinds 1 september 2015 van start is gegaan. Deze procedure onderzoekt waar bijkomende maatregelen tegen luchtverontreiniging nodig zijn. Dergelijke maatregelen kunnen zijn: schermen, overkragingen, overkappingen … De resultaten van de project-milieueffectenrapportage worden in het project verankerd.

Download het plan-milieueffectenrapport (in PDF) >
Lees meer over de project-MER procedure voor de Oosterweel >

8
Wat zijn de maatregelen tegen geluidshinder?

In het volledige project wordt gebruik gemaakt van een geluidsarm wegdek.Op de linkeroever worden aarden geluidswallen gebruikt om het geluid te dempen en om het verkeer uit het zicht te houden. Waar er minder ruimte is, zal gewerkt worden met geluidsschermen. Op de rechteroever wordt het viaduct van Merksem afgebroken en in een sleuf gelegd. Dit heeft een positieve invloed op de geluidshinder. Bovendien is het bij een sleuf eenvoudiger om geluidswerende wandbekleding toe te voegen of eventueel te overkragen of overkappen.

Lees meer over de andere voordelen op vlak van leefbaarheid >

Begin juli 2016 keurde de dienst MER het definitieve project-Milieueffectenrapport goed voor de infrastructuurwerken op de linkeroever. Daarnaast loopt er een afzonderlijke project-MER procedure voor de Oosterweelverbinding.

Via deze twee project-MER procedures, wordt beoordeeld via verder onderzoek wat de mogelijke milieueffecten van het project infrastructuurwerken linkeroever en het project Oosterweelverbinding kunnen zijn en waar maatregelen (geluidsbermen, geluidsschermen, overkragingen, overkappingen …) tegen geluidshinder een bijdrage leveren. De resultaten van de project-Milieueffectenrapportages worden in de projecten verankerd.

Lees meer over de project-MER procedure voor de Oosterweelverbinding >

9
Wanneer zullen de werken voor de Oosterweelverbinding starten?

Volgens de huidige planning zullen de werken voor de Oosterweelverbinding in het najaar van 2017 aanvangen bij Zwijndrecht en Linkeroever.

Bekijk de tijdslijn van de werken >

10
Op welke manier wordt de hinder van de werken beperkt?

Verkeershinder tijdens de werken moet maximaal vermeden worden. Niet enkel op de Ring, maar ook op het onderliggende wegennet en in de woonwijken rond de R1. Om de hinder op de Ring zo klein mogelijk te houden, worden de nieuwe tunnel en de sleuf naast het oude, af te breken viaduct gebouwd. Wanneer deze klaar zijn, wordt het verkeer naar de nieuwe infrastructuur verplaatst en pas dan wordt het viaduct afgebroken. Zo heeft het verkeer steeds het volledige aantal rijstroken beschikbaar. Bij de omschakeling van het verkeer van de oude naar de nieuwe infrastructuur, zal er ongetwijfeld hinder optreden. Daarom zullen de werken zoveel als mogelijk uitgevoerd worden tijdens verkeersluwe(re) periodes zoals weekends en vakanties.

Naast deze maatregelen worden ook nog andere maatregelen uitgewerkt om de resterende verkeershinder op te vangen zoals omleidingsroutes, aangepast openbaar vervoer, aangepaste lichtenregelingen en bijkomende ingrepen.

Lees meer over de 'Minder Hinder'-maatregelen voor weggebruikers >
Lees meer over de 'Minder-Hinder'-maatregelen voor bedrijven >

[/p030_50_faqpage] [/t001_01_main.tpl.php]